КАНААТТАНУУ АЛУУ МЕНЕН ОКУҢУЗ -САПАТТУУ ДАРЫЛАҢЫЗ!

С. Б. Данияров атындагы кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институту

Бөлүмдөрдүн түзүмү

 
В структуре КГМИПиПК четыре факультета и более 30 кафедр, которые предлагают медицинским работникам около 1000 курсов непрерывного повышения квалификации.
 
Календарно Тематический План (КТП) КГМИПиПК и его Южного филиала

Календарно Тематический План (КТП) КГМИПиПК и его Южного филиала

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ НА 2022 ГОД КЫРГЫЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ИМЕНИ САНЖАРБЕКА БАКИРОВИЧА ДАНИЯРОВА

Подробнее